• Lady Ramaiana
    "Người khéo thắng biết ngừng, không ỷ sức mạnh; thắng mà không khoe, thắng mà không kể, thắng mà không kiêu, bất đắc dĩ mà thắng." (Đạo Đức Kinh)
    Thg 7 4
    0 0
'':
mờ
trượt
Đánh giá: