Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Nếu bạn tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi điều chỉnh mối quan hệ của chúng tôi với bạn liên quan đến trang web này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Thuật ngữ 'trang web' hoặc 'chúng tôi' hoặc 'chúng tôi' đề cập đến chủ sở hữu của trang web. Thuật ngữ 'người dùng' đề cập đến khách truy cập trang web.

Việc sử dụng trang web này tuân theo các điều khoản sử dụng sau:

  • Nội dung của các trang của trang web này chỉ dành cho thông tin chung của người dùng và sử dụng. Nó có thể thay đổi mà không cần thông báo.
  • Người dùng thừa nhận rằng cả chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào đều không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào trong khi người dùng đang sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Chúng tôi rõ ràng loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với mọi tổn hại có thể xảy ra trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.
  • Việc người dùng sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web này hoàn toàn do họ tự chịu rủi ro và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý. Người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có sẵn thông qua trang web này đều đáp ứng các yêu cầu cụ thể của người dùng.
  • Trang web này chứa tài liệu có thể thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi. Tài liệu này bao gồm, nhưng không giới hạn ở thiết kế, bố cục, giao diện, hình thức và đồ họa. Việc sao chép bị cấm trừ khi nhận được sự cho phép rõ ràng.
  • Việc sử dụng trái phép trang web này có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường thiệt hại và/hoặc phạm tội hình sự.
  • Trang web này cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp để thuận tiện cho người dùng cung cấp thêm thông tin. Chúng không biểu thị rằng chúng tôi xác nhận (các) trang web nói trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của (các) trang web được liên kết.
  • Người dùng đồng ý không gửi nội dung bất hợp pháp đến trang web này và đồng ý cảnh báo chủ sở hữu trang web sau khi thấy những người dùng khác làm điều đó.